Lions HadstenLC HadstenMaterieludlejeFavrskovudvalgetInternat. lejre YEC   
  
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk
Klub nyheder RSS-feed
Hvad er RSS?


Internationale ungdomslejre
Lions Clubben udsender hvert år 1 til 2 unge mennesker til ophold i lejre, fortrinsvis i Europa. I juli / august 2010 var Mette Vittrup Sørernsen udsendt til lejr i Sverige. Hun har her i 2016 sendt os en beskrivelse af, hvad opholdet efterfølgende har betydet/ udviklet sig til!

>> Læs mereLilleåmarkedet 2016
Videoklip fra Lilleåmarkedet 2016

>> Læs mereKlik her for besøge Nextwave

  

 

 

Vedtægter for Lions Club, Hadsten

 

 

 

§ 1.  Tilknytning til Lion´s International:

Klubben er godkendt af The International Association of Lion´s Club og tilknyttet denne sammenslutning og er således forpligtet til at overholde sammenslutningens love og vedtægter, som indeholder bestemmelser bl. a. om sammenslutningens formål, medlemsskab i klubberne, repræsentation på distriktsmøderne, betaling af kontingent samt foretagelse af visse løbende indberetninger.

§ 2.  Klubbens navn og område:

Klubbens navn er Lions Club Hadsten, og dens område i henhold til art. III stk. 2 i Lions Internationales lov er Hadsten og omegn.

§ 3.  Optagelse af medlemmer:

Medlemsskab kan kun opnås ved indbydelse af clubben.

 

Intet foreslået nyt medlem må underrettes om påtænkt medlemsskab eller indbydes til clubben med medlemsskab for øje, før hans optagelse er godkendt.

 

Medlemsudvalget består af: P; CM; VP; og PP. P er født formand.

 

Forslag til optagelse af nyt medlem kan ske på følgende måde:

 

a.    Et eller flere clubmedlemmer fremsender en underskreven indstilling af nyt medlem til medlemsudvalget.

 

                           Medlemsudvalget behandler indstillingen.

 

Fremkommer der i medlemsudvalget indsigelser mod det indstillede medlem,      bortfalder indstillingen og presidenten underretter sponsor herom.

 

Såfremt der ikke i medlemsudvalget fremkommer indsigelser mod et indstillet medlem, foreligger presidenten indstillingen i clubben og oplyser samtidig sponsors navn.  

 

Såfremt der ikke indenfor en frist på 14 dage efter bekendtgørelsen til   medlemsudvalget fremkommer en indsigelse mod nævnte person, kan sponsorer  invitere det foreslåede medlem til 2 møder, hvorunder sponsorer er ansvarlig for, at der  gives en grundig information om Lions organisationens aktiviteter, møder m. m..

                     

b. Et eller flere clubmedlemmer fremsender forslag til et nyt
                          medlem til medlems u
dvalget, der anfører personen på en
                          emneliste.

 

Medlemsudvalget bekendtgør overfor clubben, hvilken person fra emnelisten   man ønsker at søge oplysninger på.

 

Såfremt der ikke indenfor en frist på 14 dage efter bekendtgørelsen til clubben fremkommer en indsigelse mod nævnte person, kan medlemsudvalget begynde at undersøge om personen er kvalificeret til at blive medlem af Lions Club Hadsten.

 

Når medlemsudvalget har afsluttet sine undersøgelser, forelægges indstillingen for clubbens medlemmer, der herefter har ret til at fremsætte / få supplerende bemærkninger / oplysninger.

 

Hvis der herefter, med en frist på 14 dage, ikke fremkommer indsigelser, kan medlemsudvalget invitere det indstillede medlem til 2 møder, hvorunder medlemsudvalget er ansvarlig for, at der gives en grundig information om Lions organisationen, aktiviteter, møder m. m.

 

c. Indstilling af nyt medlem bekendtgøres overfor clubbens medlemmer straks efter at indstillingen er behandlet i medlemsudvalget.

 

Efter 2 møder skal det indstillede medlem afgøre om han ønsker at blive optaget som medlem af Lions Club Hadsten.

 

På det efterfølgende møde optages det nye medlem efter gældende retningslinier og den eller de clubmedlemmer, h. h. v. medlemsudvalget, der er indstiller af det nye medlem,  skal virke som sponsorer for det nye medlem.

 

Alle forhandlinger vedr. medlemsoptagelse betragtes som fortrolige.

 

Inden anmeldelse til Lions International må tiltrædelsesafgift, der betales af clubben, og medlemskontingentet være betalt.

§ 4. Overflytning af nye medlemmer:

Optagelse af et medlem af en anden Lions Club, som tager bopæl eller driver erhverv indenfor Clubbens område og af denne årsag udtræder af en anden club, sker efter bestemmelserne i § 3, dog at han er berettiget til selv at søge optagelse i clubben.

 

Inden optagelsen skal der indhentes en udtagelse fra den tidligere club.

§ 5. Kontingent:

Ved optagelse i klubben betales en på en generalforsamling fastsat tiltrædelsesafgift, hvoraf det af den internationale bestyrelse fastsatte indmeldelsesgebyr afholdes, jvf. art. VIII stk. 1 i den internationale lov.

 

Det årlige kontingent fastlægges på den ordinære generalforsamling og erlægges halvårsvis forud.

 

Kontingentet anvendes til betaling af klubbens administrative udgifter til Lions International, Multipeldistriktet og Deldistriktet, og dets størrelse skal fastsættes under hensyn hertil.

§ 6. Udmeldelse:

Et medlem kan når som helst udtræde af klubben ved skriftlig meddelelse til Presidenten eller sekretæren, men det fritages ikke derfor for at betale forfalden kontingent eller andre afgifter til klubben.

 

Et udmeldt medlem er forpligtet til uopholdelig at aflevere ting, der tilhører klubben, og at undlade at anvende den internationale sammenslutnings emblem eller anden kendetegn.

§ 7. Udelukkelse:

Et medlem kan efter bestyrelsens bestemmelse udelukkes af klubben, når han

 

                      a.  - trods gentagne påmindelser i et halvt år har undladt at betale
                            forfaldent kontingent, eller

 

                      b.  - uden at melde forfald er udeblevet fra 3 på hinanden følgende                                medlemsmøder eller fra i alt 6 møder indenfor et klubår.

 

Et medlem kan endvidere udelukkes fra klubben, når han i øvrigt i væsentlig grad tilsidesætter sine pligter overfor den internationale sammenslutning, særlig ved at virke imod Lions Internationals formål eller ved uden fyldestgørende grund at nægte at yde personlig bistand til klubbens aktiviteter.

 

En sådan udelukkelse kræver enstemmighed indenfor bestyrelsen og godkendelse på et medlemsmøde med mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer.

 

Inden beslutningen om udelukkelse træffes, skal bestyrelsen underrette medlemmet om den foreliggende risiko for udelukkelse og derved give ham anledning til selv at udmelde sig.

 

Om det udelukkede medlem gælder, hvad ovenfor i § 6. er anført om det udmeldte med hensyn til pligt til at betale forfaldent kontingent og andre afgifter, til at aflevere klubbens ting og til at undlade at anvende emblem og kendetegn.

§ 8. Generalforsamlinger:

 

Generalforsamlingen har inden for de grænser, der sættes af Lions Internationals lov og vedtægter og denne vedtægt, den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.

 

Den indkaldes af presidenten med mindst 2 ugers varsel ved skriftlig meddelelse med dagsorden til hvert enkelt medlem.

 

Generalforsamlingen vælger selv en dirigent.

 

Referat af forhandlingerne udarbejdes af klubbens sekretær og underskrives af dirigenten.

 

Beslutning træffes af de fermmødte medlemmer ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet er bestemt i denne vedtægt.

§ 9. Ordinær generalforsamling:

Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år senest den 15. april efter bestyrelsens nærmere bestemmelser.

 

Generalforsamlingen skal omfatte følgende punkter:

 

                      1. Valg af dirigent.

                      2. Presidenten aflægger beretning om klubbens virksomhed.

                      3. Kasseren foreligger en oversigt over regnskaberne for såvel
                          klubbens 
administration som aktiviteterne for den forløbne del
                          af klubåret til g
odkendelse samt budget for administrationen for
                          det kommende klubår.

                      4. Bestyrelsen stiller forslag om størrelsen af kontingent og
                          tiltrædelsesafgift 
for det kommende klubår.

                      5. Valg af præsident.

                      6. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.

                      7. Valg af to revisorer.

                      8. Eventuelt.

 

Ethvert medlem kan kræve yderligere punkter optaget på dagsordenen ved skriftlig meddelelse til præsidenten inden 1. marts.

 

Der kan ikke træffes beslutning af generalforsamlingen om anliggender, der ikke er anført i dagsordenen, men andre emner kan drøftes i det omfang, som dirigenten bestemmer.

 

Valgene af præsident, øvrige bestyrelsesmedlemmer og revisorer sker for det følgende klubår fra 1. juli til 30 juni.

 

Alle valg skal på begæring af blot et medlem ske skriftlig.

 

Intet medlem kan nægte at modtage generalforsamlingens valg.

§ 10. Særlige tillidsmænd:

Umiddelbart efter den ordinære generalforsamling udpeger den nyvalgte præsident klubbens særlige tillidsmænd vedrørende international relations, youth exshange, forbindelsen med pressen og Grøndlandsarbejdet.

§ 11. Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamlinger kan afholdes efter præsidentens eller bestyrelsens bestemmelse og skal afholdes hvis en tredjedel af klubbens medlemmer henvender sig skriftlig til bestyrelsen herom med angivelse af dagsorden.

 

Generalforsamlingen skal i sidstnævnte tilfælde afholdes senest en måned efter, at bestemmelsen er truffet, eller anmodningen er modtaget.

§ 12.  Aktivitetskassen.

Enhver club skal til administration af fremskaffede midler bestemt for clubbens humanitære og alment velgørende eller på anden måde alment nyttige arbejde oprette en aktivitetskasse.

 

Aktivitetskassens midler kan kun anvendes til det / de i forbindelse med deres tilvejebringelse deklarerede formål.

 

Såfremt en forventet overskudsgivende aktivitet resulterer i underskud, skal dette dækkes af clubkassen.

 

Der kan ikke gennemføres en senere aktivitet til dækning af dette.

 

Over aktivitetskassens midler skal der under tilsyn af revisorerne føres særskilt regnskab, ligesom disse midler skal holdes fuldstændig adskilt fra clubbens øvrige formue.

§ 13. Bestyrelsen:

Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af klubben, og klubbens præsident er formand for bestyrelsen.

 

De øvrige valgte bestyrelsesmedlemmer fordeler mellem sig hvervene som sekretær, kasserer, vicepræsidenten, klubmester og tailtwister.

 

Den sidst afgåede præsident fortsætter som medlem af den følgende bestyrelse, men han har kun stemmeret, når stemmerne ellers står lige.

 

Bestyrelsesmøder afholdes med regelmæssige mellemrum mindst en gang om måneden efter præsidentens bestemmelser.

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

 

Dens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, hvis intet andet er fastsat i denne vedtægt.

Den skal drøfte og udtale sig om anliggender, som den foreligger til beslutning på et almindeligt medlemsmøde.

 

Den stiller forslag om, hvem der skal være præsident og medlemmer af bestyrelsen i det følgende år, og dette forslag udsendes sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

 

Den er berettiget til at disponere over et beløb på indtil 1.000,00 kr. af aktivitetskassens midler, når afventning af medlemsmødets beslutning vil forringe betydningen af den ydede hjælp.

 

Oplysning om dispositionen skal gives på det følgende medlemsmøde.

§ 14.  Presidenten:

Presidenten repræsenterer klubben.

 

Han leder forhandlingerne ved medlems- og bestyrelsesmøder enten personlig eller ved en af ham udpeget stedfortræder.

 

Han nedsætter efter forhandling med bestyrelsen såvel stående som særlige udvalg.

 

Han er berettiget til at deltage i alle udvalgsmøder.

§ 15.  Sekretæren:

 

Sekretæren skal afgive de foreskrevne indberetninger til Lions international.

 

Han skal udfærdige referat af møder og bistå præsidenten ved udfærdigelse af skrivelser, indkaldelser og dagsordener.

§ 16.  Kassereren:

Kassereren fører klubbens regnskab, såvel det der vedrører klubbens administration, som regnskaber vedrørende aktiviteterne.

 

Han må drage omsorg for, at klubbens midler ikke anvendes i strid med denne vedtægt, herunder at indsamlede midler ikke anvendes til klubbens administrative formål.

 

Ved udgangen af klubåret udfærdiger han årsregnskab for såvel administration som aktiviteter, og fremlægger dem i revideret stand til godkendelse på det første medlemsmøde i det nye klubår.

 

Han modtager indkomne penge og sørger for deres opbevaring.

 

Han foretager udbetalinger på bestyrelsens vegne. 

§ 17.  Vicepræsidenten:

Vicepræsidenten træder ved præsidentens forfald i nummerordnen i hans sted.

§ 18.  Klubmesteren:

Klubmesteren har opsynet med klubbens ejendele og foretager det praktiske arrangement af møder.

 

§ 19.  Tailtwisteren:

Tailtwisteren har til opgave at skabe en munter og fornøjelig stemning under medlemsmøderne og at sørge for, at de præges af godt kammeratskab.

 

Han kan for at fremme dette formål pålægge bøder på højst 2 kr. og højst 2 bøder pr. medlem ved samme møde.

 

Bøderne afkræves ved mødets slutning og afregnes straks til kassereren med indtægtsbilag.

 

De føres på klubbens administrative regnskab.

§ 20.  Pastpresident:

Pastpresidenten drager omsorg for, at nye medlemmer bliver informeret om forholdene i klubben og lærer medlemmerne at kende.

§ 21.  Revisorer:

Revisorerne reviderer såvel det administrative regnskab for det, efter deres valg følgende klubår som regnskaberne for de i samme tidsrum afsluttede aktiviteter.

 

De må påse, ikke blot at der foreligger behørige oplysninger om alle indtægter og kvitteringer for alle udgifter, men også at der er fornødent grundlag for de afholdte udgifter, og at midlerne er anvendt til de bestemte formål.   

§ 22.  Fuldmagt:

Klubben kan forpligtes økonomisk af presidenten i forening med et andet medlem af bestyrelsen, dog at der til køb, salg og pantsætning af fast ejendom udkræves underskrift af den samlede bestyrelse.

 

Den samlede bestyrelse kan meddele specialfuldmagt til at trække på klubbens bankkonti.

§ 23.  Hæftelse:

Intet medlem hæfter personlig for klubbens forpligtigelser.

§ 24.  Medlemsmøder:

Medlemsmøder afholdes med regelmæssige mellemrum.

 

Beslutning om tidspunkt og sted træffes på et sådant møde.

 

Bestyrelsen fastlægger en dagsorden for hvert møde og udsender den til medlemmerne.

 

På medlemsmøderne træffes beslutning om iværksættelse af aktiviteter og om anvendelse af midler, der er indkommet ved sådanne.

 

I tilfælde af særlig betydningsfulde afgørelser bør det påses, at sagen undergives behandling på to på hinanden følgende møder.

 

Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinære medlemsmøder.

 

Medlemsmødets beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, med mindre andet er foreskrevet i denne vedtægt.

§ 25.  Clubbens opløsning:

Clubben kan ikke opløses, så længe et antal medlemmer, som The International Association of Lions Club må anse for tilstrækkeligt, er villig til at føre klubben videre i overensstemmelse med sammenslutningens lov.

 

I tilfælde af opløsning af clubben skal underretning gives til sammenslutningen, og clubbens alm. formue skal tilbydes en forening med beslægtet formål, fortrinsvis en dansk Lions Club, efter generalforsamlingens bestemmelse.

 

Den under en oprettet aktivitetskasse henhørende formue kan alene anvendes i henhold til § 12 enten direkte eller ved overdragelse til institutioner, foreninger og lignende med et formål svarende til de i § 12 nævnte.

§ 26.  Ændring af vedtægt:

Ændring af denne vedtægt kan ske på en generalforsamling med to tredjedele majoritet, når det i den udsendte dagsorden er anført, at der er forslag om en vedtægtsændring, og hvilket forhold forslaget angår.

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 05. april 1995.

 

lcvedtæg.95

 

 
Klik her for at sende en mail til Lions Danmark